Obrony licencjackie i magisterskie

 

PRZED OBRONĄ PRACY LICENCJACKIEJ  LUB MAGISTERSKIEJ

 

  1. Najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym lub magisterskim / nie później niż do 1 września /, pracownik sekretariatu wprowadza do systemu USOS podane przez promotora dane dotyczące pracy.
  2. Po uzupełnieniu  przez pracownika sekretariatu danych w systemie, student wprowadza  , nie później niż do 15 września elektroniczą wersję pracy do systemu AP /  Zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Rektora UJ / .
  3. 7 dni przed obroną / nie później niż do 30 września/  student zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie:

- dowodu wpłaty za dyplom,  w sprawie numeru konta prosimy o kontakt z sekretariatem .

- oświadczenia z AP o prawach autorskich. Proszę zwrócić  uwagę ,że w oświadczeniu należy podać numer pracy.

- odpowiedniego wniosku o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów , którzy rozpoczęli studia od roku 2019/2020 i absolwentów,  którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020        / wzory wniosków pod zarządzeniem

- nie składa się  zdjęć do dyplomu

 

Student może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego lub magisterskiego  tylko w przypadku gdy posiada komplet ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz spełni w/w warunki. Średnia ocen do egzaminu liczona będzie z systemu USOS - wszelkie błędne wpisy ocen będą skutkować złym wyliczeniem średniej.

 

W roku akademickim 2019/2020 w/w dokumenty dostarczacie Państwo w formie elektronicznej w postaci skanów z własnoręcznym podpisem. Przesłanie dokumentów obowiązkowo musi odbyć się  z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl

 

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Wzór wniosku o wydanie odpisów

Wzór wniosku o wydanie dodatkowych odpisów

Po wypełnieniu   wniosek  powinien  zostać  wydrukowany i podpisany (dopuszczalne jest przesłanie skanu z podpisem z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl).

Na stronie internetowej Centrum Wsparcia Dydaktyki https://ksztalcenie.uj.edu.pl/dla-pracownikow/wzory/dyplomy   – sekcja Wzory dokumentów i instrukcje, zamieszczone zostały wspomniane wnioski.