Web Content Display Web Content Display

Informacje dotyczące letniej sesji egzaminacyjnej 2012/13

event-date: 20.06.2013 - 30.09.2013

Szanowni Państwo Studenci,

przy okazji rozpoczętej sesji egzaminacyjnej pragnę przypomnieć, że Regulamin Studiów UJ w § 9 ust. 2. zobowiązuje każdego ze studentów „do zaliczenia roku studiów najpóźniej do końca roku akademickiego, w którym uzyskał wpis", tj. do dnia 30 września, i nie przewiduje możliwości przedłużenia tego terminu. Rozliczenia studentów z realizacji programu studiów dokonuje się na podstawie stanu, jaki w odniesieniu do każdego studenta zapisany jest w systemie USOS na dzień 30 września. W oparciu o ten zapis podejmowane są decyzje o wpisie na kolejny rok studiów lub o skreśleniu z listy studentów.

         W przypadku niezaliczenia wszystkich elementów programu studiów do dnia 30 września, ale uzyskania co najmniej 50 pkt. ECTS, można, na podst. § 10 ust. 6. Regulaminu Studiów, skierować do Wicedyrektora Instytutu podanie o zgodę na wpis na kolejny rok studiów (tzw. wpis 50-punktowy), wskazując w nim niezaliczone elementy programu, które będą powtarzane (z czym wiąże się określona odpłatność). Podanie takie „student zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który chce uzyskać wpis" (§ 10 ust. 7 / 10), czyli do 30 września. W tym samym terminie należy również składać podania o powtarzanie roku.

         Bardzo Państwa proszę o dostosowanie się do powyższych zasad, gdyż z uwagi na sposób naliczania ministerialnej dotacji dydaktycznej reguły te będą konsekwentnie egzekwowane przez Władze Uniwersytetu i nie będzie możliwości przedłużenia (na październik) terminu zaliczania przedmiotów (rozliczenia roku).

         Przypominam także, iż obowiązek zaliczenia roku do dnia 30 września dotyczy również studentów lat dyplomowych, i tym samym dzień ten jest ostatecznym terminem uzyskania akceptacji promotora dla przedstawionej mu pracy licencjackiej lub magisterskiej (uzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego / magisterskiego).

Published Date: 21.06.2013
Published by: Łukasz Bieńkowski