Web Content Display Web Content Display

OBOWIĄZKOWA rejestracja na WSZYSTKIE zajęcia

event-date: 01.10.2013 - 21.10.2013

Szanowni Państwo Studenci,

informujemy, że w dniu 1.10.2013 r. o godz.14.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Klasycznej OBOWIĄZKOWA  rejestracja na WSZYSTKIE zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na rok akademicki 2013/2014. Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 21.10.2013 r. o godz. 23.00.

W systemie USOSweb rejestracje dostępne są  pod kodami:

  • WF.IFK-126-13/14-LIC - dla wszystkich  studentów studiów I stopnia
  • WF.IFK-126-13/14-SUM - dla wszystkich studentów studiów II stopnia
  • WF.IFK-13/14-opcja - kursy do wyboru dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .

Prosimy o rozważne zapisy, ponieważ przedmiot (kurs) raz zadeklarowany i nie skorygowany będzie miał dla danej osoby status obowiązkowego i będzie podlegał rozliczeniu na koniec roku akademickiego.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (w tym przedmiotów do wyboru i (pro)seminariów), oprócz wychowania fizycznego oraz lektoratów  języków obcych, na które zapisy prowadzone są przez inne jednostki UJ.

Studenci powtarzający przedmiot zobowiązani są do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Zwracamy także uwagę , że po upływie terminu rejestracji  nie będzie możliwe dopisywanie się (rejestrowanie) ani wypisywanie się (wyrejestrowywanie) z określonych zajęć.

Po zakończeniu rejestracji należy dokonać PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW. Podpięcia można przeprowadzić w systemie USOSweb w zakładce dla studentów - moje studia - podpięcia.

Po dokonaniu podpięć należy wydrukować z systemu USOSweb deklarację przedmiotów wybranych na rok akademicki  2013/2014 .

Podpisaną deklarację należy złożyć w sekretariacie IFK do dnia 30. 10. 2013 r.

Deklaracja powinna obejmować:

  • wszystkie przedmioty (kursy) realizowane przez IFK, na które student się zarejestrował
  • lektoraty języków obcych i zajęcia wychowania fizycznego, na które student zarejestrował się w innych jednostkach

W deklaracji nie należy uwzględniać przedmiotów (kursów) prowadzonych przez inne Jednostki. W takim przypadku należy dołączyć podanie do Wicedyrektora IFK o uwzględnienie danego przedmiotu (kursu) w ramach programu studiów, wraz z niezbędnymi o nim informacjami (nazwa i kod kursu, forma zajęć i wymiar czasowy, forma zaliczenia i liczba punktów ECTS,  jednostka prowadząca).

Przypominamy, iż prawo do przystąpienia do egzaminu lub uzyskania zaliczenia z przedmiotu (kursu) przysługuje wyłącznie w przypadku uprzedniego zadeklarowania swojego uczestnictwa w danym kursie w systemie USOSweb (w przeciwnym przypadku nazwisko studenta nie zostanie ujęte w protokole z egzaminu (zaliczenia) danego przedmiotu).

W razie jakichkolwiek problemów  proszę o  bezpośredni kontakt z Sekretariatem lub e-mail na adres: beata.pawlik@uj.edu.pl

Published Date: 24.07.2013
Published by: Łukasz Bieńkowski