Obrony licencjackie i magisterskie

 

I.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lipca 2020 roku na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym (ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy przesłać mailowo do Sekretariatu na adres:  beata.pawlik@uj.edu.pl

 • ostateczny tytuł pracy dyplomowej
 • imię i nazwisko autora pracy
 • dane promotora i recenzentów
 • informację, czy egzamin będzie przeprowadzany z wykorzystaniem technologii informatycznych 
 • jeśli został ustalony- termin obrony

II.         ARCHIWIZOWANIE PRACY

 • Po uzupełnieniu przez sekretariat danych w systemie USOS student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim. Następnie wprowadza do AP ostateczną wersję pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników.  W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ.
 • Pracę dyplomową należy wgrać do systemu AP na 2 tygodnie  przed planowanym terminem obrony jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów. Wprowadzenie pracy równoznaczne jest ze złożeniem pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora.
 • praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie  Antyplagiatowym.
 • Do egzaminu dopuszczony zostaje student , którego praca  została zatwierdzona przez promotora , zrecenzowana  i posiada w systemie AP status 5-praca gotowa do obrony”
 • Student może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego tylko w przypadku gdy posiada komplet ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz spełni w/w warunki. Średnia ocen do egzaminu liczona będzie z systemu USOS - wszelkie błędne wpisy ocen będą skutkować złym wyliczeniem średniej.

III.   DOKUMENTY

 W sekretariacie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż  do dnia 30 września należy złożyć:

 • WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 

 

 • WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020

Wnioski dostępne są w formie elektronicznej (obowiązują dwa wzory wniosków - w zależności od daty rozpoczęcia studiów). 

Po wypełnieniu wniosek należy  wydrukować, podpisać i przesłać z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl).

 

 • OŚWIADCZENIE o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybrana technologię informatyczną wyposażona w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet , zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo / Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021r. /
 • Informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego- w przypadku gdy egzamin przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność  innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych Uj warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • POTWIERDZENIE WNIESIENIA OPŁATY ZA DYPLOM I SUPLEMENT/  w sprawie  numeru konta do wpłaty proszę kontaktować się z pracownikiem sekretariatu/ 

 

 1. Absolwent , który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020  otrzymuje: 

-dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł

-na wniosek: odpis dyplomu i suplementu  w języku angielskim- 40 zł

 

 1. Absolwent , który rozpoczął lub wznowił  studia w roku akademickiego 2019/ 2020 lub później otrzymuje:

- dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub  w zależności od złożonego wniosku- dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym- bezpłatnie 

-na wniosek_odpis dyplomu i/ lub suplementu w języku obcym  – 20 zł

 

 

Wnioski także  dostępne są na stronie studiuje.uj.edu.pl / wzory pism

 
 

Zarządzenie nr 83 Rektora UJ

Oświadczenie do obrony

Wzór wniosku o wydanie odpisów

Wzór wniosku o wydanie dodatkowych odpisów

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 DOKUMENTY W FORMIE SKANÓW NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ Z DOMENY @ student.uj.edu.pl  NA ADRES beata.pawlik@uj.edu.pl