Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha. Porad­nik dla począt­ku­ją­cych

Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha. Porad­nik dla począt­ku­ją­cych to książka skie­ro­wana przede wszyst­kim do bada­czy, któ­rzy chcą zro­zu­mieć, na jakiej zasa­dzie ich prace są widoczne i dostępne w bazie Google Scho­lar. W pro­sty i przy­stępny spo­sób opi­sane są zasady indek­so­wa­nia tek­stów oraz poka­zane jest, w jaki spo­sób nauko­wiec może upo­wszech­nić swój doro­bek, posze­rza­jąc w ten spo­sób krąg czytelników.

Książkę bezpłatnie udostępnił autor, dr Emanuel Kulczycki, na swoim popularnym blogu internetowym Warsztat badacza - pod adresem http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/poradnik/.

Zapraszamy do pobrania - poradnik jest zarówno w wersji PDF, jak również w popularnych formatach ePUB oraz MOBI (przeznaczonych dla czytników książek elektronicznych oraz tabletów).

Data opublikowania: 08.02.2013
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski