Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prowadzone studia

Osoby ubiegające się o przyjęcie na filologię klasyczną powinny mieć pewne ogólne przygotowanie z zakresu kultury antycznej wyniesione ze szkoły średniej, ewentualnie poszerzone własną lekturą książek o tematyce starożytnej. Studia na tym kierunku wymagają zamiłowań językowych i humanistycznych. Studenci filologii klasycznej w okresie studiów zapoznają się gruntownie z językiem łacińskim i greckim, literaturą, kulturą i historią polityczną starożytnej Grecji i Rzymu, a także z podstawami paleografii, literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii filozofii. W trakcie I roku studiów studenci uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych z języka greckiego i łacińskiego w grupach odpowiadających stopniowi zaawansowania studenta w danym języku. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na podstawie specjalnej rozprawy naukowej w dziedzinie latynistyki lub hellenistyki. Studia z filologii klasycznej przygotowują przede wszystkim do pracy w szkolnictwie średnim (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych i uzupełnieniu kształcenia na stopniu II), a także umożliwiają podejmowanie zatrudnienia w bibliotekach naukowych, wydawnictwach, środkach przekazu oraz w innych instytucjach, gdzie wymagane jest przygotowanie humanistyczne.
Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia w zakresie filologii klasycznej jest  posiadanie dyplomu (co najmniej) licencjata studiów wyższych. Studia prowadzone są w dwóch opcjach:

1) Hellenistyka i latynistyka. Z uwagi na wymóg dobrego opanowania starożytnej greki i łaciny opcja ta przeznaczona dla absolwentów studiów I stopnia filologii klasycznej. W jej ramach studenci pogłębiają znajomość obu języków klasycznych, zapoznają się z historią sztuki antycznej i łacińską literaturą Europy, a także poszerzają wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz jej recepcji w średniowiecznej i nowożytnej Europie.

2) Bizantynistyka i neogrecystyka. Opcja ta przeznaczona jest zarówno dla absolwentów studiów I stopnia filologii klasycznej, jak i dla absolwentów studiów innych kierunków. W jej ramach studenci poznają historię, literaturę i kulturę Bizancjum wraz elementami sztuki i kultury antycznej; ponadto zaznajamiają się z podstawami języka starogreckiego, a w sposób pogłębiony studiują język nowogrecki oraz historię i literaturę nowożytnej Grecji.

Programy studiów:

Regulaminy: