Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hubert Wolanin

dr hab., prof UJ

hubert.wolanin@uj.edu.pl


Zainteresowania badawcze:

 • lingwistyka języków klasycznych, historia językoznawstwa antycznego, gramatyka opisowa języka łacińskiego

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
 • Fleksja w gramatyce starożytnej Grecji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.
 • Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka, PAU, Prace Komisji Filologii Klasycznej nr 24, Kraków 1996.

Książki - współautorstwo:

 • Digesta Iustiniani. Digesta justyniańskie: tekst i przekład, pod red. T. Palmirskiego: tom 1. ks. 1-4, Kraków 2013; tom 2. ks. 5-11, Kraków 2013; tom 4. ks. 20-27, Kraków 2014; tom 6.2. ks. 41-44, Kraków 2016.
 • Słownik łacińsko-polski, pod red. J. Korpantego, Wydawnictwo Szkolne PWN, tom 1 (A-H), Warszawa 2001.
 • Mały słownik łacińsko-polski, pod red. J. Korpantego, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2001.

Artykuły:

 • Tłumacząc ‘Techne grammatike’ Dionizjusza Traka: greckie początki europejskiej tradycji gramatycznej po polsku, w: Marcin Grygiel, Marta Rzepecka (red./ed.), „Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie, tom 3 / Specialist  communication in education, translation and linguistics, volume 3”, Rzeszów (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2019, s. 121 - 136.
 • Autorytety i oponenci w antycznym dyskursie lingwistycznym: casus Cratyli, w: Edyta Gryksa, Patrycja Matusiak (red.) „Szkice o Antyku V - Antyczne techniki perswazyjne”, Katowice (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) 2019, s. 49-61.
 • Doctissimus quisque modestissimus: exemplum professoris Ioannis Safarewicz (z Dariuszem Piwowarczykiem), w: „My z Nich 3: spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku”, pod red. Zbigniewa Grenia, Krystyny Kleszczowej i Zofii Zaron, Warszawa (Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej) 2019, s. 191-208.
 • Adam Heinz o języku i językoznawstwie, w: „My z Nich 2: spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku”, pod red. Zbigniewa Grenia, Krystyny Kleszczowej i Zofii Zaron, Warszawa (Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej) 2018, s. 47-58.
 • Użycie pasywnych form czasownika videre w „Digestach” Justyniana: analiza formalno-funkcyjna, w: Semper Fidelis: Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego pod redakcją Doroty Malec, Łukasza Marca i Tomasza Palmirskiego, Kraków (Poligrafia Salezjańska) 2017, s. 469 483.
 • Linguistic didacticism in the “Noctes Atticae” by Aulus Gellius, “Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 27/3, 2017, s.49-57.
 • The vocative in Greek and Latin: some remarks about S. Sharypkin’s article, “Eos” 2017/1, 139-149.
 • Tzw. nominativus cum infinitivo jako formalizacja struktury predykatowo-argumentowej w klasycznej łacinie, „Linguistica Copernicana” 14, 2017, s. 89-109.
 • Ancient Greeks on compounds: Aristotle, Dionysius Thrax, Apollonius Dyscolus, w: “Essays in the history of languages and linguistics, dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60-th birthday”, ed. by Michał Németh, Barbara Podolak, Mateusz Urban, Kraków, Księgarnia Akademicka 2017, s. 819-844.
 • Kwalifikacja gramatyczna wybranych indeklinabiliów w łacińskiej praktyce leksykograficznej, „Polonica” 35, 2015, s. 25 – 37.
 • To hear the sound of the Latin language: about Roman grammarians in the context of ‘An Outline of the History of Linguistics’ by Adam Heinz, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 132, 2015, s. 71- 83.
 • Lingua Latina jakiej prawnicy (prawdopodobnie) nie znają, w: Latina lingua, czyli co to znaczy dla prawników, pod red. Pauliny Święcickiej, Kraków, Księgarnia Akademicka 2014, s. 55-82.
 • Descriptive criteria of nominal inflectional categories in ancient Greek grammar, „Classica Cracoviensia” 16, 2013, s. 207-241.
 • On the (im)possible Latin etymons of Polish jarmułka (‘yarmulke, skullcap’), „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 130, 2013, s. 347-350. 
 • Syntactic status of the NcI construction in Latin, „Classica Cracoviensia" 14, 2011 (Studies of Greek and Roman Literature and Culture: Essays in Honour of Józef Korpanty), s. 381-388.
 • Greka Rzymian: socjolingwistyczne uwarunkowania zachowań językowych  starożytnych Rzymian wobec Greków, w: Silva rerum philologicarum. Studia oferowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, pod red. J. S. Gruchały i H. Kurek, Kraków (Księgarnia Akademicka) 2010, s. 449-459.
 • Lingwistyczny dydaktyzm „Nocy Attyckich" A. Geliusza, „Symbolae Philologorum Posnaniensium" 19, 2009, s. 231-240.
 • Geneza i semantyka greckich nazw przypadków, w: Polszczyzna i inne języki: materiały z seminarium naukowego poświęconego pamięci doc. dr. hab. Józefa Reczka (Uniwersytet Jagielloński, 17 marca 2008), pod red. A. Bochnakowej, L. Bednarczuka i J. Waniakowej, Kraków (Wydawnictwo UJ) 2009, s. 45-60.
 • The Origin of the Opposition πτωσις ορθη (ευθεια) - πτωσεις πλαγιαι (casus rectus – casus obliqui) in the Linguistics of Ancient Greece, „Studia Linguistica Universitatis Jagellonicae Cracoviensis" 126, 2009, p. 147-164.
 • Διαθεσις in the Τεχνη γραμματικη Attributed to Dionysios Thrax and in the Περι συνταξεως by Apollonios Dyskolos. A comparative Analysis, „Scripta Classica" 6, 2009, p. 51-68.
 • Aristotle's πτωσις ρηματος, „DO-SO-MO (Fascicula Mycenologica et Classica Polona 8), 2009, p. 171-187.
 • Językoznawstwo historyczne w językoznawstwie antycznym, w: Językoznawstwo historyczne i typologiczne – w 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, pod red. L. Bednarczuka, W. Smoczyńskiego i M. Wojtyły-Świerzowskiej (PAU, Rozprawy Wydziału Filologicznego, tom 76), Kraków 2008, s. 479-488.
 • Linguistic bases of A. Gellius' literary criticism: remarks on the essay 2,6, „Classica Cracoviensia" 11 (Essays in Honour of Stanisław Stabryła, ed. by J. Styka), 2007, s. 385-391.
 • Językowe implikacje Arystotelejskiej logiki i ontologii, „DO-SO-MO (Fascicula Mycenologica et Classica Polona)" 7, 2007, s. 207-218.
 • Aristotle's πτωσις ονοματος: a predicative variant of ονομα?, „Eos" 93, 2006, p. 203-231.
 • Prawo (nomos) i prawodawca języka (nomothetes) w Platońskim „Kratylosie", w: Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, pod red. J. Halberdy, M. Hosowicza i A. Karabowicz (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, z. 96), Kraków 2006. s. 67- 84.
 • Warron jako teoretyk języka, w: Mistrz Władysław Strzelecki (1905 – 1967), pod red. L. Stankiewicz, Wrocław 2006, s. 139 – 150.
 • Metajęzyk w „Hermeneutykach" Arystotelesa z perspektywy tłumacza, „Symbolae Philologorum Posnaniensium" 16, 2004, s. 47-60.
 • Arystoteles o rodzaju gramatycznym wyrazów, „Scripta Classica" 1, 2004, s. 52-66.
 • Kategoria strony w klasycznej łacinie z punktu widzenia fleksji funkcjonalnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 57, 2001, s. 107-126.
 • Izomorfizm języka dawniej: Apollonios Dyskolos, „Peri syntakseos" I, 1-3, w: Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański, pod red. M. Brzeziny i H. Kurek, Kraków 1999, s. 295-307.
 • Aulus Gellius and Vulgar Latin, w: Latin vulgaire - latin tardif. Actes du Ve Colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Heidelberg 5-8 septembre 1997, édités par H. Petersmann & R. Kettemann, Heidelberg 1999, s. 497-503.
 • Aristotle on the Word as a Vehicle of Semantic Function, „Eos" 83, 1995, s. 251-263.
 • The Word Faces the Experience of Athenian Everyday Life, w: „Everyday Life and Literature in Antiquity (Classica Cracoviensia I)", ed. S. Stabryła, Kraków 1995, s. 21-36.
 • Plato and the position of etymology in Greek intellectual culture, w: „Analecta Indoeuropaea Cracoviensia I. Safarewicz memoriae dicata", ed. W.Smoczyński, Kraków 1995, s. 513-535.
 • Problematyka językoznawcza w „Sądzie Samogłosek" Lukiana, „Meander" 1, 1990, s. 3-11.
 • Derywacja w „Techne grammatike" Dionizjusza Traka, „Eos" 77, 1989, s. 237-249.
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej