prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski

Stanisław Śnieżewski

stanislaw.sniezewski@uj.edu.pl

Profesor dr hab. / Professor

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe: / Research keywords:

Salustiusz, Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Liwiusz, Lukan, Waleriusz Flakkus, Stacjusz, Kwintylian, Tacyt, Herodot, Tukidydes, Polibiusz /

Sallust, Vergil, Horace, Ovid, Livy, Lucan, Valerius Flaccus, Statius, Quintilian, Tacitus, Herodotus, Thucydides, Polybius

 

Zainteresowania badawcze: / Research interest:

literatura rzymska okresu republikańskiego, augustowskiego i wczesnego cesarstwa, historiografia grecka i rzymska, retoryka grecka i rzymska, semazjologia pojęć łacińskich, estetyka rzymska, historia idei,dzieło sztuki w literaturze greckiej i rzymskiej (ekfraza) /

Latin Literature - Republican, Augustan and Early Imperial Period, Greek and Roman Historiography, Greek and Roman Rhetoric, Latin Semasiology, Roman Aesthetics, History of Ideas, Ekphrasis in Greek and Roman Literature

 

Najważniejsze publikacje: / Key publications:

Książki / Books:

Terminologia retoryczna w Institutio Oratoria Kwintyliana, Kraków 2014, str. 320.

Marek Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi VIII 6 – XII, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, str. 365.

Słowo i Obraz. Studia historycznoliterackie nad Sylwami Stacjusza, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, str. 265.

Publiusz Papiniusz Stacjusz, Sylwy, wstęp, tłumaczenie, opracowanie, Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej, Nr 16, Kraków 2010, str. 155.

Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, str. 272.

Gajusz Waleriusz Flakkus, Argonautyki. Ksiąg osiem, wstęp, tłumaczenie, opracowanie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, str. 220.

Salustiusz i historia Rzymu. Studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej, Homini, Kraków 2003, str. 255.

Koncepcja historii rzymskiej w Ab Urbe Condita Liwiusza, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, str. 244.

Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 1993, str. 144.

 

Redakcja naukowa: / Co-editor:

Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in Honour of Józef Korpanty, edited by J. Styka and S. Śnieżewski, "Classica Cracoviensia" XIV, 2011, Księgarnia Akademicka, Kraków, str. 417.

 

Artykuły: / Papers:

The Sense of Games and Undeserved Suffering. Some Comments on Book V of Vergil`s Aeneid, "Classica Cracoviensia" XV, 2012, str. 205-221.

Józef Korpanty – filolog klasyczny i jego dzieło, [w:] Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in Honour of Józef Korpanty, edited by J. Styka and S. Śnieżewski, "Classica Cracoviensia" XIV, 2011, str. 19-32.

Retoryka w wybranych epicediach Stacjusza (Silvae II 1; II 6; III 3; V 3), "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU", 41, 2011, s. 129-151.

An Ambiguous Panegyric or a Hyperbole? A Literary Portrait of Domitian in Silvae by Statius, "Classica Cracoviensia" XIII, 2009, str. 189-209.

About Research on Selected Aspects of Tragic Historiography, "Classica Cracoviensia" XII, 2008, str. 177-195.

From Research on "Theology of Victory" in Republican Rome (Literary Testimonies), [w:] From Antiquity to Modern Times. Classical Poetry and Its Modern Reception. Essays in Honour of Stanisław Stabryła, edited by J. Styka, "Classica Cracoviensia" XI, 2007, str. 335-352.

Papinius Statius, Achilleis. Liber primus et secundus,  "Scripta Classica" 3, 2006, str. 86-111.

Rutyliusz Klaudiusz Namacjanus, De reditu suo – O powrocie z Rzymu do Galii, "Terminus" V, 1, 2003, str. 173-215.

Etna. Poemat dydaktyczny nieznanego autora, "Terminus" IV, 2, 2002, str. 105-145.

Studia nad terminologią polityczno-społeczną u Salustiusza na tle epoki, "Terminus" IV, 1, 2002, pp. 121-144.

Divine Connections of Marcus Antonius in the Years 43-30 BC, "Grazer Beiträge" 22, 1998, str. 129-144.

Liwiusz o kulcie Apollina w Rzymie republikańskim, "Filomata" 423-424, 1994, str. 240-252.

The Divinity of Augustus in the Late Poetry of Horace and in Elegies of Tibullus and Propertius, "Eos" LXXXI, 1993, str. 61-76

Owidiusz i August w Fasti, Tristiach i w Epistulae ex Ponto, "Meander" XLVI, 1991, str. 319-327.

Owidiusz i August w Metamorfozach, "Meander" XLIII, 1988, str. 397-409.