dr hab. Aleksandra Klęczar

Aleksandra Klęczar

aleksandra.kleczar@uj.edu.pl

 

Adiunkt z habilitacją

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe: / Research keywords:

literatura hellenistyczna, literatura okresu Cesarstwa, Katullus, Attis, Aleksander Wielki, Romans o Aleksandrze, recepcja antyku, kultura popularna, literatura judeohellenistyczna /

Hellenistic literature, Greek Imperial literature, Catullus, Attis, Alexander the Great, Alexander Romance, classical reception, popular culture, Jewish Hellenistic literaturę

 

Zainteresowania badawcze: / Research interest:

Interesuje mnie zarówno literatura grecka, jak i łacińska, ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu oraz jego wpływu na zjawiska w kulturze późniejszej, tak greckiej, jak rzymskiej. Zajmuję się zagadnieniami z pogranicza kultury greckiej i tradycji orientalnych (postacie Attisa i Adonisa, literatura grecko-żydowska) oraz obecnością tradycji greckiej w rzymskiej poezji (Katullus, Stacjusz). Osobną dziedzinę moich zainteresowań badawczych stanowi kultura popularna, przede wszystkim zaś obecność w niej tradycji antycznej (opublikowałam artykuły m. in. o twórczości J. R. R. Tolkiena, J. K. Rowling, Neila Gaimana, Arthura Conan Doyle'a). Książka, którą obecnie pisze – związana z grantem, w którym uczestniczę, monografia obecności legendy Aleksandra Wielkiego w antycznej i średniowiecznej tradycji żydowskiej – łączy nie tylko dwa kierunki mojego wykształcenia (filologia klasyczna na UJ I Jewish Studies na Uniwersytecie w Oksfordzie), ale także wiele spośród moich szczegółowych zainteresowań badawczych. Praca ta powinna być gotowa w roku 2014. /

I am interested in both Greek and Latin literaure, with a special emphasis on the concept of Hellenism and on its influence on the later phenomena in Greek and Roman culture. In my research I deal with the Graeco-Oriental cultural contacts (Adonis, Attis, Hellenistic Jewish writings) and the presence of Hellenistic tradition in Roman tradition (Catullus, Statius). My academic interests are also closely connected with popular culture studies, especially with the presence of classical tradition within the popular culture context (I published paper on, among others, J. R. R. Tolkien, J. K. Rowling, Neil Gaiman and Arthur Conan Doyle, as well as on methodology of studying popular culture). The book I am currently working on is a part of a grant project I am in and it deals with the presence of Alexander the Great in ancient and medieval Jewish tradition. This book binds together not only my specific areas of education (I read Classics at the Jagiellonian University and Jewish Studies at Oxford University), but also various strands of my academic interests. The book should be finished in 2014.

 

Najważniejsze publikacje: / Key publications:

Książki / Books:

Katullus: poezje wszystkie. Przekład Grzegorz Franczak i Aleksandra Klęczar, wstęp Aleksandra Klęczar, Wydawnictwo Homini - Tyniec, Kraków 2013.

Ezechiel Tragik i jego dramat "Exagoge – Wyprowadzenie z Egiptu", Kraków 2006.

 

Artykuły: / Papers:

"The Wilderness of (Literary) Mirrors: Victorian Heroes and Villains in Neil Gaiman's „A Study in Emerald", [w:] We the Neo-Victorians. Perspectives on Literature and Culture, ed. by Dorota Babilas, Lucyna Żywko-Krawczyk, Warszawa 2013, s. 149-163.

„Who Lives and Must Not Die. The Myth of Adonis in Hellenistic Poetry", [w:] Studies in Ancient Art and Civilization 16, Krakow 2013, p. 157-165.

"The Kingship of Alexander the Great in the Jewish Versions of the Alexander Narrative", [w:]: R. Stoneman, K. Erickson, I. Netton (eds.), The Alexander Romance in Persia and the East, ANCIENT NARRATIVE, Supplementum 15, GRONINGEN 2012, p. 339-349.

"Che il valor d'Alessandro e la fortuna. Aleksander Wielki jako bohater opery", [w:] Opera wobec historii, red. naukowa Ryszard Daniel Golianek i Piotr Urbański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 37-52.

„Rex quondam rexque futurus. O wizerunku Aleksandra Wielkiego w literaturze popularnej" [w:], Nowy Filomata 2/2012, s. 188-193.

"Miłosierdzie króla? Ocena stosunku Aleksandra Wielkiego do jeńców w relacjach biografów i historyków antycznych", [w:], Piotr F. Nowakowski i Witold Szymborski (ed.), Miłosiedzie: teoria i praktyka życiowa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

The Black Gate of Alexander/ Tracing Possible Influence of the Alexander Romance on JRR Tolkien's 'The Lord of the Rings", Studia Litteraria UIC 2, 2007.

Harry Potter i (rzekomo) martwe języki, czyli o tłumaczeniach powieści J. K. Rowling na języki klasyczne", [w"] Nowy Filomata X, 2006 (4), p. 271-282.

„Postać Aleksandra Wielkiego w antycznych źródłach żydowskich: casus Józefa Flawiusza",  Meander (4/2005), p. 407-414.

„The Character of Jonathan Son of Saul in Jewish and Christian Interpretations", [w:] The Polish Journal for Biblical Research, vol. 3, No. 2 (6), September 2004, p. 165-174.

„Harry Potter, a Latin Speaker?", [w:] Biuletyn Glottodydaktyczny, No. 7, 2003, p. 77-89.