dr Dariusz Piwowarczyk

Dariusz Piwowarczyk

dariusz.piwowarczyk@uj.edu.pl

Asystent z doktoratem / Ph.D., Assistant Professor

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe: / Research keywords:

językoznawstwo historyczno-porównawcze indoeuropejskie, fonologia i morfologia historyczna /

comparative Indo-European linguistics, diachronic phonology and morphology

 

Zainteresowania badawcze: / Research interest:

Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich, fonologia i morfologia historyczna języka łacińskiego i greckiego, słowotwórstwo diachroniczne /

Comparative grammar of the Indo-European languages, historical phonology and morphology of Latin and Ancient Greek, diachronic word-formation

 

Najważniejsze publikacje: / Key publications:

Artykuły: / Papers:

A Short note on Greek θήρ, "Studia Etymologica Cracoviensia" 16 (2011), str. 119-123.

Formations of the perfect in the Sabellic languages with the Italic and Indo-European background, "Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 128 (2011), str. 103-126.

The Oscan appelluneí and the graphemic-phonemic correspondences. Alessandria, "Rivista di glottologia" 5 (2011), str. 247-252.

A note on Greek oμείχω ‘to urinate' and μοιχός ‘adulterer', "Studia Etymologica Cracoviensia" 17 (2012), str. 123-125.

The story of Caesar revisited, "Studia Etymologica Cracoviensia" 18 (2013), str. 105-110.