dr Janusz Ryba

Janusz Ryba

janusz.ryba@uj.edu.pl

Asystent z doktoratem / PhD, Assistant Professor

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe: / Research keywords:

metodyka nauczania języków klasycznych, historia nauczania języków klasycznych, polski system oświaty w okresie PRL, metody nauczania języków obcych, glottodydaktyka /

methods and history of classical language teaching, teaching of Latin, history of educational system in Poland, classics in school, methods of foreign language teaching and learning

 

Zainteresowania badawcze: / Research interest:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących historii nauczania języków klasycznych w polskim systemie kształcenia oraz metodyki nauczania języków klasycznych. W obrębie tych zagadnień szczególnie istotne dla mnie są problemy związane z funkcjonowaniem modelu kształcenia klasycznego w polskim systemie oswiaty w czasach PRL, polityka edukacyjna i językowa państwa oraz ich wpływ na nauczanie języków klasycznych, kompetencje językowe i kulturoznawcze oraz metody nauczania języków obcych i implikacje teorii glottodydaktycznych w procesie nauczania języków klasycznych.

Aktualnie przygotowuję rozprawę doktorską na temat: "Nauczanie języków klasycznych w Polsce w latach 1945-2008", której głównym celem jest próba przedstawienia i analizy  zmian zachodzących w kształceniu klasycznym w polskim systemie edukacji po 1945 roku. Praca ta zawierać będzie więc charakterystykę przemian strukturalno-organizacyjnych polskiego systemu kształcenia, zmiany organizacyjne i programowe w nauczaniu języków klasycznych, analizę programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz omówienie zagadnień metodyki nauczania greki i łaciny w latach 1945-2008. /

My research interests revolve around issues relating to the history of the teaching of classical languages ​​in the Polish education system and the methodology of teaching classical languages. ​​Within these issues particularly interesting are the problems associated with the operation of the classical model of education in the Polish education system, educational policy of the state and their impact on the teaching of classical languages​​.

Currently I'm preparing a doctoral thesis on "Teaching of classical languages ​​in Poland in the years 1945-2008", whose main objective is to attempt to present and analyze the changes taking place in the education of a classic in the Polish education system after 1945. This work will include so characteristic structural and organizational transformation of the Polish system of education, organizational changes in the teaching of classical languages ​​, an analysis of curricula and teaching materials, and to discuss issues of methodology of teaching Greek and Latin in the years 1945-2008.

 

Najważniejsze publikacje: / Key publications:

 

Artykuły: / Papers:

Od „szkoły jędrzejewiczowskiej" do „jedenastolatki". Języki klasyczne w polskim prawie oświatowym w latach 1932-1948 (w przygotowaniu; ukaże się w publikacji pokonferencyjnej CV Zjazdu PTF w Gdańsku).

Reforma Janusza Jędrzejewicza i jej wpływ na nauczanie języków klasycznych [w:] „Źródła humanistyki europejskiej" t. 4 (2011), s. 47-55.

udział w międzynarodowej konferencji naukowej Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wygłoszony referat Miejsce języka łacińskiego w polskiej polityce językowej (marzec 2011).

wygłoszenie w czasie zebrania Koła Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego referatu dotyczącego psycholingwistycznego i glottokodematycznego aspektu metodyki nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej (październik 2010).

Libri amici, libri magistri… Analiza porównawcza wybranych podręczników do nauczania języka łacińskiego stosowanych w szkołach polskich i włoskich [w:] „Języki obce w szkole" 3/2010, s. 79-87.