Dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

Krzysztof Bielawski (ur. 1969)

zdjęcie wykładowcy

Wykształcenie:

1990-1995: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, magisterskie studia teologiczne, magisterium z teologii, specjalizacja: patrologia i historia dogmatu (praca magisterska: „Literackie i teologiczne aspekty Mowy św. Jana Chryzostoma o św. Ignacym Antiocheńskim")

1991-1996: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, magisterskie studia filologiczne, magisterium z filologii, specjalizacja: hellenistyka, literaturoznawstwo (praca magisterska: „Podstawowe terminy kultowo-religijne w Bakchantkach Eurypidesa")

2002: doktorat (filologia klasyczna, literaturoznawstwo) na podstawie rozprawy „Rytualno-kultowe elementy leksykalne w greckim dramacie V wieku p.n.e."

2013: habilitacja (21.11.2013).

 

Doświadczenie zawodowe:

1995-1996: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UJ, lektor języków klasycznych;

1996-2002: Instytut Filologii Polskiej UJ: wykładowca kursów i konwersatoriów specjalistycznych poświęconych kulturze antycznej;

1997-2001: Papieska Akademia Teologiczna: wykładowca języków klasycznych;

1997-2010: Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów Prowincji Polskiej w Krakowie, wykładowca;

1999-2005: Instytut Filologii Klasycznej UJ: asystent;

2005– : Instytut Filologii Klasycznej UJ: adiunkt.

2006 : Wydział Polonistyki UJ, Katedra Teatru i Dramatu, wykładowca.

2008– : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie: wykładowca.

2012– : Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice: wykładowca. 

 

Dodatkowa działalność:

 1996-2010: redaktor naczelny Wydawnictwa naukowo-humanistycznego Homini w Krakowie;

1996- : redaktor naukowy serii monografii humanistycznych w Wydawnictwie Homini (30 tomów);

1997-2002 : Redaktor naczelny czasopisma „Proglas";

1998-2002: Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika humanistycznego „Terminus";

2008– : zastępca redaktora naczelnego kwartalnika filozoficzno-kulturalnego „Mêlée".

 

Granty i stypendia:

1999: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców

1999: grant promotorski Komitetu Badań Naukowych  nr 1H01D 088 19

2000: Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, Rzym

2005/2006: Affiliated Fellowship w American Academy in Rome

2000: Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w Oksfordzie

2003: Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w Oksfordzie

2000: Stypendium Fundacji Niezależnej Nauki Polskiej w Rzymie

2002: Stypendium Fundacji Batorego w Oksfordzie

2006, 2007: visiting professor na Uniwersytecie Helsińskim

 

Organizacja, przygotowanie i prowadzenie konferencji naukowych:

2002: Międzynarodowa Konferencja Mertonowska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

2004: Korzenie Muzyki Europejskiej – Muzyka Grecka (wspólnie z OPT Gardzienice);

2004: Realizacja grantu translatorskiego z Funduszy Unijnych Kultura 2000 (9 tytułów).

2007: Re_Wizje Antyk wspólnie z Teatrem Starym w Krakowie.

2010: Colloquium Classicum X, Kraków.

2013: Na ch… nam taki Katullus. Seksualizmy i wulgaryzmy w języku i literaturze. Prawo autora – uczciwość tłumacza, Kraków UJ – PWST.

2013: Mantic Perspectives of the Greek Tragedy, Gardzienice

2013: Wolność i tragiczność, PWST Kraków

 

Nagrody, odznaczenia:

2005: Nagroda indywidualna Rektora UJ III stopnia.

2007: Nagroda zespołowa Rektora UJ II stopnia.

2008: Nagroda „Literatury na świecie" w kategorii inicjatyw wydawniczych za serię monografii humanistycznych;

2009: Odznaczenie „Zasłużony kulturze Gloria artis".

2013: Nagroda indywidualna Rektora UJ II stopnia.

 

Zainteresowania:

dramat grecki, teorie genezy dramatu, religia grecka ze szczególnym uwzględnieniem kultów misteryjnych, związki tragedii z teologią, historia teologii, leksykografia grecka, antyczne fragmenty muzyczne.

 

Wybrane publikacje:

Książki:

Grzegorz Cudotwórca, Mowa na cześć Orygenesa (seria „Źródła Teologiczne", t. 14), wstęp monograficzny na temat Grzegorza Cudotwórcy, opracowanie tekstu, redakcja naukowa, bibliografia, Kraków 1998, s. 7-45.

Nino Marinone, Słownik form fleksyjnych czasowników greckich, edycja polska poprawiona i rozszerzona pod redakcją K. Bielawskiego, tamże: „Wprowadzenie do wydania polskiego", s. 7-11, Bydgoszcz 2001.

Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej okresu klasycznego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2004, ss. 218.

Modlitwa Pańska. Komentarze Łacińskich Ojców Kościoła IV-V wieku, redakcja, wprowadzenia, przekłady i opracowanie tekstu, bibliografa, Kraków 1994 (wydanie drugie 1995, wydanie trzecie 2004), ss. 168.

Modlitwa Pańska. Komentarze Greckich Ojców Kościoła IV-V wieku, redakcja, wprowadzenia, przekłady i opracowanie tekstu, bibliografia, Kraków 1995, ss. 217 (wydanie drugie 2004).

Modlitwa Pańska. Komentarze średniowieczne, red. K. Bielawski [autorstwo: s. 7-9 – „Słowo wstępne", s. 13-14 – „Piotr Abelard", s. 27-28 – „Święty Bernard", s. 41 – „Święty Franciszek", s. 45-50 – „Święty Tomasz z Akwinu", s. 145-149 – „Święty Bonawentura", s. 191-194 – „Bibliografia"; przekłady: s. 99-104 – Św. Tomasz z Akwinu: „Summa Theologica" 2.2. q.83, a.9, s. 105-133 – „Catena aurea do rozdz. VI ewangelii wg Mateusza", s. 134-144 – catena aurea do rozdz. XI ewangelii wg św. Łukasza, s. 179-188 – Św. Bonawentura, „Piąty komentarz do Modlitwy Pańskiej", s. 189 –  Św.  Bonawentura, „Szósty komentarz do Modlitwy Pańskiej"], Kraków-Tyniec 2004.

Z. Samolewicz, Składnia łacińska, nowe opracowanie, adjustacja i redakcja, wspólnie z A. Gorzkowskim, Bydgoszcz 2000.

Ścieżki wolności. Z Tadeuszem Bartosiem rozmawia Krzysztof Bielawski, Kraków 2007.

Thomas Merton, Aby odnaleźć Boga. Antologia, wybór i przekład Aleksander Gomola, wstęp i komentarz Krzysztof Bielawski, Poznań 2004.

Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych. Komentarz filologiczny, Kraków 2012.

Ani święty, ani spokój. Sylwy religijne: antyk – chrześcijaństwo, Kraków 2013.

 

Artykuły:

W obliczu antropologii Ojców Kościoła, [w:] „Universitas" 12/4 (1994 ), s. 15-17 (wspólnie z M. Bielawskim).

W kręgu pojęć kultowych tragedii greckiej. Wybrane terminy inicjacyjne na przykładzie „Bakchantek" Eurypidesa, „Eos" LXXXIV/1 (1996), s. 35-52.

Thiasos w „Bakchantkach" Eurypidesa, „Meander" 1 (1998), s. 3-13.

Marek Eremita i jego „Prawo duchowe", zawiera przekład traktatu, w: „Terminus" I (1999), s. 62-71.

W „ustach Rzymu" – Ostia Antica, „Nowy Filomata" 3/2000, 221-234.

Thomas Merton jako teolog, w: „Topos. Dwumiesięcznik literacki" 5-6 (54-55)/2000, s. 17-24.

Język kultowo-rytualny a tragedia grecka. Zarys dziejów problemu i jego perspektywy, w: „Prace Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności" 29 (2001), s. 33-58.

„Prawdziwe życie filologii. Walter Burkert i jego Starożytne kulty misteryjne", w: W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, wstęp, przekład i opracowanie K. Bielawski, Bydgoszcz 2001, s. 11-27.

„Teoria i metodologia słowników technicznych oraz ich zastosowanie w badaniach nad tragedią grecką", w: Freedom and Democracy in Greek Literature. Essays in Honor of Prof. Romuald Turasiewicz, Kraków 2002, s. 257-281.

Diligere quem ames. Cyceronowy traktat o przyjaźni, „Teofil" 1(17) 2002, s. 96-106.

Niespełniony testament? Uwagi do dziejów relikwii św. Ignacego Męczennika, „Terminus" IV, z. 1 (2002), s. 149-155.

Szał jako doświadczenie religijne i jego określenia w tragedii greckiej, „Prace Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności" nr 31/2003, s. 45-62, Kraków 2003.

Pojęcia theologia i theologos w greckiej tradycji literackiej, „Terminus" V (1/2003), s. 81-105.

Letni dziennik" („Midsummer diary") Mertona i doświadczenie miłości, w: „Studia Mertoniana" II (2003), s. 107-116 [wersja angielska: "Midsummer Diary and Merton's Experience of Love", w: Studia Mertoniana II (Engl. ed.), s. 99-107].

„Karl Kerényi – wielki mitolog" w: K. Kerényi, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, przekł. Ireneusz Kania, Kraków 2004, s. 235-345.

 „Eric R. Dodds", w: E. R. Dodds, Chrześcijaństwo i pogaństwo w epoce niepokoju, przekł. Jacek Partyka, Kraków 2004.

‘The Theology of Violence in the Greek Tragedy', Classica Cracoviensia X(2006), 27-36.

„Pajany delfickie – kontekst historyczny", Konteksty nr 2 (273) 2006, s. 52-59.

„Boska i ludzka twarz Kościoła. Monofizytyzm eklezjologiczny?", Znak 10/2007, s. 11-21.

„Papirus z Derveni. Największe odkrycie filologiczne XX wieku", Kronos 2/2008, s. 208-221.

„Komentarz do wykładu Włodzimierza Staniewskiego pt. Gardzienice – praktykowanie humanistyki. Esej teatralny czyli Jak inspirować mogą wykopaliska…, w: Teatr obiecany. Sympozjum w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 22-23 stycznia 2008,  Warszawa 2008, s. 237-246.

Esse dicitur – gramatyka łacińskiej plotki", w Mêlée. Kwartalnik Filozoficzno-kulturalny 4/2008, s. 115-116.

„Dawny żal Persefony – twarze Kory w kulcie i micie starożytnej Grecji", w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Korytowska, Kraków 2010, s. 9-18.

"Zeus and the Torches. (Berlin Paian nr 6870 from the Egyptian Museum in Berlin)", [w:] Classica Cracoviensia XIII/2009 [druk: grudzień 2010], s. 7-16.

„Hymny orfickie – rewizje", w: Orfizm: materiały pokonferencyjne konferencji orfickiej, Nieborów, listopad 2009, red. Katarzyna Kołakowska, Lublin 2010, s. 25-37.

„Orficki Dionizos. Kilka fragmentów", Kronos 4(19)/2011, s. 31-33.

„Orfizm? Ale o co chodzi?", Kronos 4(19)/2011, s. 71-78.

„(Nie)sława Hery: Paradoksy Heraklesowego mitu", [w:] Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2012, s. 9-16.

 

Recenzje:

Kłopoty z przyjaźnią, [rec. F. Alberoni, O przyjaźni], (w:) „Proglas" nr 2 1996/1, s. 30-32.

Przewodnik" po Chrześcijańskich Kościołach Wschodnich, [rec. R. G. Roberson, The Eastern Christian Churches], (w:) „Proglas" nr 2 1996/1, s. 32-33.

Brewiarz Europejczyka, [rec. Z. Kubiak, Brewiarz Europejczyka], (w:) „Proglas" nr 5/6 1996/1997, s. 71.

Ćwiczenia z dionizyzmu [rec.: Karl Kerenyi, Dionizos, archetyp życia niezniszczalnego, przekł. I. Kania, Kraków 1998], „Terminus" II, z. 1-2 (2000), s. 163-170.

Bibliograficzna mapa antycznego teatru [rec. M. Kocur, Teatr starożytnej Grecji, Wrocław 2001], „Didaskalia" 49/50 (2002), s. 138-139.

"Ciągle ten sam Dionizos" [rec. A. Solomos, Święty Bachus, przekł. Lewandowski, Wrocław 2010], Didaskalia 100, grudzień 2010, s. 129-131.

 

Przekłady:

Wczesne Reguły Monastyczne z Galii (seria „Źródła Monastyczne", t. 3), przekład i opracowanie tekstu, Kraków 1994, s. 37-82.

B. Standaert, Ikona Trójcy A. Rublowa, Bydgoszcz 1995, redakcja, współautorstwo przekładu.

Ewagriusz z Pontu, O poznaniu (Gnosticus), O modlitwie, (w:) Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1 (seria „Źródła Monastyczne", t. 18), przekład i opracowanie, Kraków 1998, s. 231-276.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, przekład, wstęp, redakcja naukowa, Bydgoszcz 1997, s. 9-19.

R. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz 1998, przekł. K. Bielawski, D. Mionskowska, redakcja.

W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, wstęp, przekład i opracowanie K. Bielawski, Bydgoszcz 2001.

Jan Chryzostom, Homilia o św. Ignacym Antiocheńskim, przekład i opracowanie K. Bielawski, w: Św. Jan Chryzostom o małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, opr. J. Naumowicz, „Biblioteka Ojców Kościoła" nr 19, s. 179-194, Kraków 2002.

H. Chadwick, „Milczenie biskupów u św. Ignacego", przekł. K. Bielawski, Terminus IV (2002), zeszyt 1, s. 145-148.

 

Artykuły popularnonaukowe (wybór):

 „Być filologiem. Z prof. Romualdem Turasiewiczem rozmawiają Krzysztof Bielawski oraz Albert Gorzkowski", Terminus, rocznik III, zeszyt 1-2, s. 13-33.

„Wprowadzenie" [w:] W. Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna 1901-2004. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Kraków 2005, s. 7-8.

„Wstęp", w: Bibliografia patrystyczna 1901-2004. Suplement: indeks nazwisk, zestawił J. Muchowski, Kraków 2006, s. 7.

Artysta w kompocie. Odpowiedź Maciejowi Rychłemu", Konteksty, nr 1 (276)/2007, s. 186-187.

 „Pustynia jako miejsce kuszenia", List, 2/2007, s. 36-41.

 „Byle serce za nogami nadążało", List, VII/VIII/2007, s. 72-75.

 „Za mało gestów otwartości", Rzeczpospolita, 19.04.2007, s. A11. 

 „Ryzykanci", Tygodnik Powszechny 6/2008 (wraz z odpowiedzią na polemikę: nr 8/2008).

„Pozwól mi błądzić", List IV/2008, s. 38-41.

„Co państwo widzieli ostatnio w teatrze", Didaskalia 84, kwiecień 2008, s. 47.

„Pragnienie wzbronione?" Z Martą Kudelską i Ireneuszem Kanią rozmawia Krzysztof Bielawski, Mêlée. Kwartalnik Filozoficzno-kulturalny, nr 2-3 (2-3/2008), s. 172-185.

„Greka krok po kroku: Podstawowe wiadomości o języku", [w:] Biblia krok po kroku, nr 6/2009, s. 32-33.

„Jak to było w Grecji", [w:] List 1 (303)/2010, s. 28-31.

„Filologia (w) teologii", [w:] List 6 (308)/2010, s. 32-34.

„Amor i Psyche – miłość zmienia wszystko", [w:] List 7-8 (310), s. 40-43.

„Greka krok po kroku: Samogłoski i iloczas", [w:] Biblia krok po kroku, nr 10/2010, s. 33.

„Św. Paweł i bajki Ezopa, czyli czego nauczano w greckiej szkole", [w:] Biblia krok po kroku, nr 11/2010, s. 12-15.

„Greka krok po kroku: Akcenty w języku greckim", [w:] Biblia krok po kroku, nr 12/2010, s. 32-33.

„Greka krok po kroku: Akcenty i przydechy", [w:] Biblia krok po kroku, nr 15/2010, s. 32-33.

„Greka krok po kroku: Rzeczownik. Wiadomości ogólne", [w:] Biblia krok po kroku, nr 16/2010, s. 33.

„Logos czyli słowo?", [w:] Biblia krok po kroku, nr 26/2011, s. 18-22.

„Gandhi o równości religii", Mêlée. Kwartalnik Filozoficzno-kulturalny 6(1/2011), s. 24-25.

„Nowe metro i wyznawcy Dzeusa", Gazeta Wyborcza 2.07.2011.

„Kult palca", Gazeta Wyborcza 10.06.2011.

 „Greka krok po kroku: Rodzajnik", [w:] Biblia krok po kroku, nr 19/2011, s. 33

„Greka krok po kroku: Rozpoznaj rzeczownik", [w:] Biblia krok po kroku, nr 20/2011, s. 33.

„Greka krok po kroku: Druga deklinacja", [w:] Biblia krok po kroku, nr 23/2011, s. 32.

„Greka krok po kroku: Odmiana rzeczownika kairos", [w:] Biblia krok po kroku, nr 25/2011, s. 33.

„Greka krok po kroku: Kilka dodatkowych wiadomości", [w:] Biblia krok po kroku, nr 26/2011, s. 33.

„Greka krok po kroku: Czasownik", [w:] Biblia krok po kroku, nr 29/2012, s. 32.

„Symbolon, czyli co wynikło z rozmowy greckiego boga z żółwiem", [w:] List, 4/2012, s. 24-27.

„Modny jak Grek. O strojach w starożytnej Grecji", [w:] Ale historia. Tygodnik historyczny, nr 50 (31.12.2012), s. 3-5.

„Ludzie w togach", [w:] Ale historia. Tygodnik historyczny, nr 51 (7.01.2013), s. 3-5.

 

Redakcje naukowe (wybór):

J. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, przekł. M. Kaziński, Kraków 2003.

N. Holzberg, Powieść antyczna. Wprowadzenie, przekł. M. Wójcik, Kraków 2003.

Th. Richards, J. Grotowski, Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi, przekł. A. Wojtasik, M. Złotowska, Kraków 2003.

M. L. West, Wprowadzenie do metryki greckiej, przekł. J. Partyka, wprowadzenie J. Danielewicz, Kraków 2003.

M. L. West, Starożytna muzyka grecka, przekł. A. Maciejewska, Kraków 2003.

O. Taplin, Tragedia grecka w akcji, przekł. A. Wojtasik, Kraków 2003.

 H. Crouzel, Orygenes, przekł. J. Margański, Bydgoszcz 1996, redakcja naukowa i zestawienie bibliografii.

 H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, przekł. J. Margański, Bydgoszcz 1997, redakcja naukowa i zestawienie indeksów.

 N. Frye, Wielki kod. Biblia i literatura, przekł. A. Fulińska, Bydgoszcz 1998, redakcja.

 K. J. Dover, Homoseksualizm grecki, przekł. Janusz Margański, Kraków 2004.

 T. Kornaś, Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Kraków 2004.

T. Bartoś, Tomasza z Akwinu teoria miłości, Kraków 2004.

 K. Kerényi, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, przekł. Ireneusz Kania, Kraków 2004.

 E. R. Dodds, Chrześcijaństwo i pogaństwo w epoce niepokoju, przekł. Jacek Partyka, Kraków 2004.

W. Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, przekł. Jerzy Wocial, Kraków 2005.

E. Salmann, Daleka bliskość chrześcijaństwa, przekł. Bernard Sawicki, Kraków 2005.

W. Burkert, Stwarzanie świętości. Ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych, przekł. Lech Trzcionkowski, Kraków 2006.

E. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim  i średniowieczu, przekł. Robert Urbański, Kraków 2006.

J. Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków 2010.

Ch. Meier, Powstanie polityczności u Greków, przekł. M. Cichocki, Warszawa 2012.

 

Referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych (wybór):

 

„Teologia Agnieszki Holland", Konferencja Hollandowska, Cieszyn 2004.

"Cat and Mouse Game in Euripides",  University Holiday House in the Rila Mountain, Bułgaria 4-10 maja 2005, konferencja organizowana przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Sofijskiego.

„Theology of Violence in the Greek Tragedy", Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Kraków, wrzesień 2005.

„Kosmos czyli porządek greckiej tragedii i co z tego wynika", Festiwal „Kinematograf filozoficzny", Kraków 6-11 czerwca 2006.

"Zeus and the torches: between literature and religion. Some remarks on the Berlin Paian 6870", Europaeum Classics Colloquium, Bolonia-Ravenna, 20-21 listopada 2008.

„Komentarz do wykładu Włodzimierza Staniewskiego pt. „Gardzienice – praktykowanie humanistyki. Esej teatralny"czyli „Jak inspirować mogą wykopaliska…", konferencja: Teatr obiecany. 30 lat Gardzienic, Warszawa 22-23 stycznia 2008.

„Hymny orfickie – rewizje", Kolokwia orfickie I, Nieborów, 21-24 października 2009.

„Rewolucja księgi i niepiśmienny Dionizos", Kolokwia orfickie II, Nieborów, 6-10 października 2010.

„Katoptron. Nieco subiektywne i bardzo nienaukowe spojrzenie na oblicza studiów klasycznych XX wieku", konferencja „Europa klasyczna Juliusza Domańskiego", Warszawa, 25 maja 2010.

„Dawny żal („palaion penthos") Persefony - twarze Kory w kulcie i micie starożytnej Grecji", konferencja komparatystyczna: „Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości", Kraków, 18-20 listopada 2010.

„Orfizm? Ale o co chodzi?", Kolokwia orfickie III, Nieborów, 5-8 października 2011.

„Życie-śmierć-życie: komentarz filologiczny do artystycznej wizji orfickiego doświadczenia śmierci", Kolokwia orfickie IV, Nieborów, 3-6 października 2012.

„(Nie)Sława Hery: Paradoksy Heraklesowego mitu", konferencja komparatystyczna:Prace Herkulesa - człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności", Kraków, 16-18 listopada 2011.

„Metamorfozy teatralne i obywatelskie w starożytnej Grecji w kontekście dionizyjskim", konferencja: „Dynamika metamorfoz aktorskich w teatrach starożytnych", Kalisz, 15-16 maja 2012.

"The Eleusinian Mysteries", "Intensive Summer Work Session with Wlodzimierz Staniewski", Gardzienice 23 sierpnia – 2 września 2012.

Mantic Perspectives of the Greek Tragedy, konferencja "Mantic Perspectives – Oracles, Prophecy and Performance", Gardzienice, 26-28 września 2013.

„Penteusz w krainie czarów, czyli siedem światów w Bachantkach Eurypidesa", konferencja Dynamika metamorfozy, sesja VII, Lublin, 29 września 2013.

„Prostota, oczywistość materia – Olimp w greckiej wyobraźni religijnej i literackiej", konferencja „Olimp – ideał, doskonałość, absolut", UJ Kraków, 23-25 października 2013.

„The Poem of Derveni Papirus. Reconstructions, Translations, Interpretations", konferencja "Colloquia Orphica V", Nieborów, 2-5 października 2013.

„Kosmos tragiczny – reaktywacja", konferencja „Dramat grecki. Między tragizmem a wolnością", PWST Kraków, 10-12.10.2013.

 

 

krzysztof.bielawski@uj.edu.pl