dr hab. Anna Maria Wasyl, prof. UJ

Anna Maria Wasyl

anna.wasyl@uj.edu.pl

Profesor nadzwyczajny

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe:

poezja łacińska klasyczna i poklasyczna; genologia; poetyka i estetyka literacka późnego antyku; kultura literacka czasów rzymsko-barbarzyńskich (ww. V-VII n.e.); rzymska teoria i krytyka literatury; zagadnienia krytyki tekstu; wybrane zagadnienia medio- i neolatynistyki, zwłaszcza poezja i epistolografia łacińska włoskiego humanizmu

 

Zainteresowania badawcze:

Prof. ANNA MARIA WASYL, filolog klasyczny i italianistka, zajmuje się poezją łacińską, zwłaszcza poetyką i estetyką literacką późnego antyku, a także wybranymi zagadnieniami medio- i neolatynistyki. Interesuje się szczególnie kulturą czasów rzymsko-barbarzyńskich (V-VII w. n.e.). Jest autorką wielu prac o tej tematyce, przede wszystkim monografii naukowych: Alcestis barcelońska oraz centon Alcesta (2018); Maksymian, Elegie (2016); Genres Rediscovered. Studies in Latin Miniature Epic, Love Elegy, and Epigram of the Romano-Barbaric Age (2011); Rzymski list poetycki. Próba opisania gatunku (2002) oraz artykułów i rozdziałów publikowanych w prestiżowych seriach wydawniczych. Zajmuje się także łacińską twórczością Francesca Petrarki: m.in. jest autorką przekładu niektórych utworów na język polski w wydaniu zbiorowym: Francesco Petrarca, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane (2004), a obecnie pracuje (wraz z M. Maślanką-Soro) nad pierwszym polskim tłumaczeniem dzieła Secretum meum / Moja tajemnica. Interesowały ją również zagadnienia socjokulturowe, zwłaszcza problem patronatu literackiego w starożytnym Rzymie, oraz szeroko rozumiana rzymska kultura prawna. Opracowała (wraz z T. Palmirskim) przekład wyboru tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji, Responsa prudentium (2000), a przede wszystkim jest współautorką pierwszego całościowego polskiego przekładu Digestów Justyniańskich (2012-2017).

 

Najważniejsze publikacje:

Ksiażki:

Alcestis barcelońska oraz centon Alcesta. Późnoantyczne spojrzenie na mit i gatunek, Kraków: Wydawnictwo UJ 2018, ss. 256, ISBN 978-83-233-4385-1.

Maksymian, Elegie. Przekład z języka łacińskiego, Wstęp i Objaśnienia. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2016, ss. 145, ISBN: 978-83-64703-57-7.

Genres Rediscovered: Studies in Latin Miniature Epic, Love Elegy, and Epigram of the Romano-Barbaric Age, Kraków: Jagiellonian University Press 2011, ss. 292, ISBN 978-83-233-3089-9.

Rzymski list poetycki. Próba opisania gatunku, Kraków: Księgarnia Akademicka 2002, ss. 252, ISBN 83-7188-554-7.

Responsa prudentium. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji, (współautor: T. Palmirski), Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000, ss. 372, ISBN 83-88551-27-2.

 

Ksiażki - współautorstwo:


Digesta Iustiniani. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VI.1 (księgi 37-40), Kraków: Poligrafia Salezjańska 2016, ss. 567, ISBN 978-83-65323-16-3.

Digesta Iustiniani. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VI.2 (księgi 41-44), Kraków: Poligrafia Salezjańska 2016, ss. 415, ISBN 978-83-65323-17-0.

Digesta Iustiniani. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VII.1 (księgi 45-47), Kraków: Poligrafia Salezjańska 2017, ss. 379, ISBN 978-83-65323-18-7.

Digesta Iustiniani. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VII.2 (księgi 48-50), Kraków: Poligrafia Salezjańska 2017, ss. 449, ISBN 978-83-65323-19-4.

 

Krótkie monografie:

Petrarca e le sue epistole agli illustri antichi. Un saggio monografico. Parte 1, "Terminus" IV (2002) nr 2, p. 35-62; Parte 2, "Terminus" V (2003) nr 1, p. 51-80.

 

Przekłady:

Francesco Petrarca, letters from the collection Familiarium Rerum Libri: VII 2, VIII 4, IX 13, XIII 7, XVII 1, (w:) Petrarca, O niewiedzy własnej i innych. List wybrane, Gdańsk: Słowo Obraz Terytoria 2004, ISBN 83-89405-64-4.

 

Artykuły i rozdziały:

The late Roman Alcestis and the applicability of generic labels to two short narrative poems, (in:) Modulations and Transpositions: The genres of Late Antique Christian Poetry, ed. by Fotini Hadjittofi and Anna Lefteratou, DeGruyter 2019 [in print].

Petrarca e a ‘imitatio’ renascentista, „Revista Limiar”, VI/11 (2019), p. 97-110. [https://doi.org/10.34024/limiar.2019.v6.9916].

Dracontius’s miniature epic and the aesthetics of pantomime. Visualizing myths, theatricalizing reality, (in:) Dichtung zwischen Römern und Vandalen. Tradition, Transformation und Innovation in den Werken des Dracontius, hrsg. v. Katharina Pohl, Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2019, p. 167-188.

Luxorius and Epigram in Vandal Africa, (in:) A Companion to Ancient Epigram, ed. by Ch. Henriksén, Blackwell Companions to the Ancient World, Wiley-Blackwell: Chichester-Malden 2019, p. 649-664.

The future bishop and Pasiphae. Asceticism, corporeality, and the secular in Ennodius’s poetry, „Athenaeum” CVI/2 (2018), p. 607-618.

An aggrieved heroine in Merovingian Gaul. Venantius Fortunatus, Radegund’s lament on the destruction of Thuringia, and echoing Ovid’s Heroides, “Bollettino di Studi Latini”XLV/1 (2015), p. 64-75.

‘Quemlibet dehortari ne… senectutis vicia desideret’. Maximianus’s Elegy on Old Age and a Few Examples of Its Medieval Reception, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XXIV/2 (2014), p. 135-151. 

‘Carmina nulla cano’. L’autobiografismo ostentato e le convenzioni letterarie nell’opera elegiaca di Massimiano, (in:) Carminis personae – Character in Roman Poetry, ed. by M. G. Iodice, M. Zagórski, Peter Lang: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014, p. 153-170.

Plus ratio quam vis'. Od mimochodem rzuconej sentencji do dewizy uniwersyteckiej, "Terminus" XV (2013) z. 26, p. 15–34.

Un viaggio letterario nel mondo oraziano. Francesco Petrarca e la sua lettura del Venosino nelle Fam. XXIV 10, (in:) Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in honour of Józef Korpanty edited by J. Styka and S. Śnieżewski, Kraków 2011 (= "Classica Cracoviensia" XIV), p. 347-363.

Marcjalis wśród Wandalów. Epigram skoptyczny Luxoriusa a tradycja gatunku, "Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae" XX (2010) nr1, p. 95-108.

The Dull Epigrammatist and His Not Too Learned Public. Some Notes on Luxorius's Introductory Poems, (in:) Studies of the Ancient Literature and Culture. Essays edited by J. Styka, Kraków 2008 (= "Classica Cracoviensia" XII), p. 197-218.

Maximianus and the Late Antique Reading of Classical Literary Genres, (in:) From Antiquity to Modern Times. Classical Poetry and its Modern Reception. Essays in honour of Stanisław Stabryła edited by J. Styka, Kraków 2007 (= "Classica Cracoviensia" XI), p. 353-381.

Le metamorfosi di Medea in Ovidio, Metamorphoses VII, e Draconzio, Romulea X, "Eos" XCIV (2007) nr 1, p. 81-99.

‘Simul ante retroque respiciens'. Qualche riflessione sulla poetica dell'Africa di Francesco Petrarca, "Terminus" VIII (2006) nr 1, p. 29-36.

‘Amicitia' w listach z wygnania Owidiusza, (w:) Owidiusz – twórczość, recepcja, legenda, red. nauk. B. Milewska-Waźbińska, J. Domański, Warszawa: Uniwersytet Warszawski: PTF (Koło Warszawskie), Inst. Filol. Klas. UW, OBTA UW 2006, p. 107-119.

Petrarca e la ‘imitatio' rinascimentale, (in:) La Tradizione del Petrarca e l'unità della cultura europea, dir. da M. Febbo e P. Salwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2005, p. 119-130.

Re(f)using the Muses. Some Remarks on Paulinus' Use of Classical Tradition in Poem 10, (in:) Studies of Greek and Roman Literature. Essays edited by J. Styka, Kraków 2005 (= "Classica Cracoviensia" IX), p. 73-93.

Dziedzictwo kulturalne antyku w ocenie Petrarki, (w:) Humanitas grecka i rzymska, red. ks. R. Popowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, p. 203-229.

‘Ovidius Heros'. Epic Elements in Ovid's Tristia, (in:) The Roman Epic Poetry. Essays edited by J. Styka, Kraków 2004 (= "Classica Cracoviensia" VIII), p. 105-127.

Poet's Freedom and its Boundaries. Literary Patronage in the Eyes of Roman Authors of Late Republican and Augustan Period, (in:) Freedom and Its Limits in the Ancient World, ed. by D. Brodka, J. Janik, S. Sprawski, Kraków: Jagiellonian University Press 2003 (= "Electrum" IX), p. 91-111.

O poihthV. La figura d'Omero nelle poesie del Carducci, "Kwartalnik Neofilologiczny", XLVII (2000) nr 2, p. 137-149.

The Addressees of Horace's First Book of Epistles, (in:) Studies of Greek and Roman Civilisation. Essays edited by J. Styka, Kraków 1998 (= "Classica Cracoviensia" IV), p. 41-58.

‘Barbitos Lesbio primum modulatus civi'. Próba zebrania horacjańskich uwag na temat naśladownictwa i oryginalności we własnej poezji lirycznej, "Meander"LIII (1998) nr 3, p. 261-269.

 

Zobacz także:

http://jagiellonian.academia.edu/AnnaMariaWasyl

 

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=106497&_k=iqtz1k